இதயம் (ரொனி)
இ.பெனடிகற்
காத்தான்குளம், மன்னார்
 
 
 
 
பிரிவு: ஈரோஸ் மாவீரர்
நிலை:
இயக்கப் பெயர்: இதயம் (ரொனி)
இயற்பெயர்: இ.பெனடிகற்
பால்: ஆண்
ஊர்: காத்தான்குளம், மன்னார்
மாவட்டம்: மன்னார்
வீரப்பிறப்பு: 03.05.1964
வீரச்சாவு: 12.10.1986
நிகழ்வு: மன்னாரில் சிறிலங்கா படையினர் மேற்கொண்ட துப்பாக்கிச்சூட்டில் வீரச்சாவு

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com