சந்துரு
கணபதிப்பிள்ளை சந்திரன்
எருக்கலம்பிட்டி, மன்னார்
 
 
 
 
பிரிவு: ஈரோஸ் மாவீரர்
நிலை:
இயக்கப் பெயர்: சந்துரு
இயற்பெயர்: கணபதிப்பிள்ளை சந்திரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: எருக்கலம்பிட்டி, மன்னார்
மாவட்டம்: மன்னார்
வீரப்பிறப்பு: 02.04.1969
வீரச்சாவு: 12.10.1986
நிகழ்வு: மன்னார் அடம்பனில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com