வீரவேங்கை கதிரவன்
புண்ணியமூர்த்தி கமலகாசன்
வெருகல்முகத்துவாரம், மூதூர், திருகோணமலை
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: கதிரவன்
இயற்பெயர்: புண்ணியமூர்த்தி கமலகாசன்
பால்: ஆண்
ஊர்: வெருகல்முகத்துவாரம், மூதூர், திருகோணமலை
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரச்சாவு: 15.11.2001
நிகழ்வு: திருகோணமலை மூதூர் பகுதியில் ஏற்பட்ட வெடிவிபத்தில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com