கப்டன் மதியன் (மதி)
சிறிமுருகன் ரகுவம்சதீபன்
மாதகல், யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: மதியன் (மதி)
இயற்பெயர்: சிறிமுருகன் ரகுவம்சதீபன்
பால்: ஆண்
ஊர்: மாதகல், யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 26.04.1983
வீரச்சாவு: 13.09.2001
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவு வெடிவைத்தகல் பகுதியில் படையினர் பதுங்கியிருந்து மேற்கொண்ட தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கனகபுரம்
மேலதிக விபரம்: கனகபுரம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com