மேஜர் விசு
நடராசா சூரியகுமார்
கரவெட்டி வடக்கு, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: மேஜர்
இயக்கப் பெயர்: விசு
இயற்பெயர்: நடராசா சூரியகுமார்
பால்: ஆண்
ஊர்: கரவெட்டி வடக்கு, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 14.04.1973
வீரச்சாவு: 19.06.2001
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவு தண்ணிமுறிப்பு பகுதியில் படையினரின் கிளைமோர் தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com