2ம் லெப்டினன்ட் வண்ணன் (ஆனந்தன்)
பெரேரோ சாள்ஸ் கிறிஸ்.ரீன்
பெரியபண்டிவிரிச்சான், மன்னார்
 
 
 
 
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: வண்ணன் (ஆனந்தன்)
இயற்பெயர்: பெரேரோ சாள்ஸ் கிறிஸ்.ரீன்
பால்: ஆண்
ஊர்: பெரியபண்டிவிரிச்சான், மன்னார்
மாவட்டம்: மன்னார்
வீரப்பிறப்பு: 12.08.1982
வீரச்சாவு: 21.04.2001
நிகழ்வு: முல்லைக் கடற்பரப்பில் சிறிலங்கா கடற்படையின் வலிந்த தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: பண்டிவிரிச்சான்
மேலதிக விபரம்: பண்டிவிரிச்சான் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com