கப்டன் சிவகுமரன் (சந்திரன்)
கோபால் சந்திரராசன்
பிடாரிகுளம், முருங்கன், மன்னார்
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: சிவகுமரன் (சந்திரன்)
இயற்பெயர்: கோபால் சந்திரராசன்
பால்: ஆண்
ஊர்: பிடாரிகுளம், முருங்கன், மன்னார்
மாவட்டம்: மன்னார்
வீரப்பிறப்பு: 01.02.1982
வீரச்சாவு: 21.04.2001
நிகழ்வு: முல்லைக் கடற்பரப்பில் சிறிலங்கா கடற்படையின் வலிந்த தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com