மேஜர் ஆர்வலன்
இராமசாமி சிவகுமார்
8ம் வாய்க்கால், ஆனந்தராசாகுடியிருப்பு, கிளிநொச்சி
 
 
 
 
நிலை: மேஜர்
இயக்கப் பெயர்: ஆர்வலன்
இயற்பெயர்: இராமசாமி சிவகுமார்
பால்: ஆண்
ஊர்: 8ம் வாய்க்கால், ஆனந்தராசாகுடியிருப்பு, கிளிநொச்சி
மாவட்டம்: கிளிநொச்சி
வீரப்பிறப்பு: 15.12.1978
வீரச்சாவு: 21.04.2001
நிகழ்வு: முல்லைக் கடற்பரப்பில் சிறிலங்கா கடற்படையின் வலிந்த தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கனகபுரம்
மேலதிக விபரம்: கனகபுரம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com