மேஜர் ஜீவகன்
பாலசுந்தரம் ரவிச்சுந்தரம்
உவர்மலை, திருகோணமலை
 
 
 
 
நிலை: மேஜர்
இயக்கப் பெயர்: ஜீவகன்
இயற்பெயர்: பாலசுந்தரம் ரவிச்சுந்தரம்
பால்: ஆண்
ஊர்: உவர்மலை, திருகோணமலை
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரப்பிறப்பு: 02.04.1973
வீரச்சாவு: 21.04.2001
நிகழ்வு: முல்லைக் கடற்பரப்பில் சிறிலங்கா கடற்படையின் வலிந்த தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com