மேஜர் பவளராஜ் (பவளராசா)
மரியநாயகம் மரிஜோண்டீயூனஸ்
சில்லாலை தெற்கு, பண்டத்தரிப்பு, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: மேஜர்
இயக்கப் பெயர்: பவளராஜ் (பவளராசா)
இயற்பெயர்: மரியநாயகம் மரிஜோண்டீயூனஸ்
பால்: ஆண்
ஊர்: சில்லாலை தெற்கு, பண்டத்தரிப்பு, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 08.02.1974
வீரச்சாவு: 13.01.2001
நிகழ்வு: வவுனியா வைரவர்புளியங்குளம் பகுதியில் படையினரின் வலிந்த தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com