கப்டன் நாவேந்தன்
நேசமுத்து நேசதீபன்
ஊறணி, காங்கோசன்துறை, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: நாவேந்தன்
இயற்பெயர்: நேசமுத்து நேசதீபன்
பால்: ஆண்
ஊர்: ஊறணி, காங்கோசன்துறை, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 27.10.1975
வீரச்சாவு: 12.10.2000
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவு மாத்தாளன் பகுதியில் படையினரின் மிக் 27 வானூர்தி நடாத்திய தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முள்ளியவளை
மேலதிக விபரம்: முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com