வீரவேங்கை மிகுதீசன்
அற்புதராசா கோகிலராஜ்
தம்பிலுவில் 2, அம்பாறை
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: மிகுதீசன்
இயற்பெயர்: அற்புதராசா கோகிலராஜ்
பால்: ஆண்
ஊர்: தம்பிலுவில் 2, அம்பாறை
மாவட்டம்: அம்பாறை
வீரச்சாவு: 19.06.2000
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு படுவான்கரை பகுதியில் படையினரின் எறிகணைத் தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com