லெப்டினன்ட் வேல்விழி
ராசா ரதிமலர்
அம்பிலாந்துறை, கொக்கட்டிச்சோலை, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: வேல்விழி
இயற்பெயர்: ராசா ரதிமலர்
பால்: பெண்
ஊர்: அம்பிலாந்துறை, கொக்கட்டிச்சோலை, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 27.03.1978
வீரச்சாவு: 19.06.2000
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு நகரப்பகுதியில் படையினருடன் ஏற்பட்ட நேரடி மோதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com