2ம் லெப்டினன்ட் குலக்காந்தன்
சந்திரப்பிள்ளை சிவராசா
மகிழவூர், களுவாஞ்சிக்குடி, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: குலக்காந்தன்
இயற்பெயர்: சந்திரப்பிள்ளை சிவராசா
பால்: ஆண்
ஊர்: மகிழவூர், களுவாஞ்சிக்குடி, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 03.09.1980
வீரச்சாவு: 19.06.2000
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு நகரப்பகுதியில் படையினருடன் ஏற்பட்ட நேரடி மோதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com