வீரவேங்கை குகன்
சுப்பிரமணியம் இராஜேந்திரன்
அக்காரயன், கிளிநொச்சி
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: குகன்
இயற்பெயர்: சுப்பிரமணியம் இராஜேந்திரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: அக்காரயன், கிளிநொச்சி
மாவட்டம்: கிளிநொச்சி
வீரப்பிறப்பு: 10.10.1976
வீரச்சாவு: 21.04.2000
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் கிளாலி பகுதியில் “ஓயாத அலைகள் - 03“ நடவடிக்கையின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கனகபுரம்
மேலதிக விபரம்: கனகபுரம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com