வீரவேங்கை இளங்குமரன்
நல்லமுத்து அன்ரனிவிஜிதரன்
மணியங்குளம், ஸ்கந்தபுரம், கிளிநொச்சி
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: இளங்குமரன்
இயற்பெயர்: நல்லமுத்து அன்ரனிவிஜிதரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: மணியங்குளம், ஸ்கந்தபுரம், கிளிநொச்சி
மாவட்டம்: கிளிநொச்சி
வீரப்பிறப்பு: 26.02.1982
வீரச்சாவு: 21.04.2000
நிகழ்வு: கிளிநொச்சி இயக்கச்சி பகுதியில் “ஓயாத அலைகள் - 03“ நடவடிக்கையின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கனகபுரம்
மேலதிக விபரம்: கனகபுரம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com