வீரவேங்கை குகன்
இராமலிங்கம் குகதாசன்
சாஸ்திரிகூழாங்குளம, வவுனியா
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: குகன்
இயற்பெயர்: இராமலிங்கம் குகதாசன்
பால்: ஆண்
ஊர்: சாஸ்திரிகூழாங்குளம, வவுனியா
மாவட்டம்: வவுனியா
வீரச்சாவு: 13.01.2000
நிகழ்வு: மன்னார் பேசாலை பகுதியில் சிறிலங்கா படையினருடன் ஏற்பட்ட நேரடி மேதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com