கப்டன் சபேசன்
செல்லத்தம்பி இரட்ணலிங்கம்
அனுராதபுரம், சிறிலங்கா
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: சபேசன்
இயற்பெயர்: செல்லத்தம்பி இரட்ணலிங்கம்
பால்: ஆண்
ஊர்: அனுராதபுரம், சிறிலங்கா
மாவட்டம்: வெளி (சிறிலங்கா)
வீரப்பிறப்பு: 01.02.1974
வீரச்சாவு: 13.09.1999
நிகழ்வு: மன்னார் பள்ளமடு நோக்கி முன்னேறிய படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கனகபுரம்
மேலதிக விபரம்: கனகபுரம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com