வீரவேங்கை பிறின்ஸ்சி
பஸ்ரியன்குரூஸ் சகாயநாதன்
அரிப்புத்துறை, முருங்கன், சிலாவத்துறை, மன்னார்
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: பிறின்ஸ்சி
இயற்பெயர்: பஸ்ரியன்குரூஸ் சகாயநாதன்
பால்: ஆண்
ஊர்: அரிப்புத்துறை, முருங்கன், சிலாவத்துறை, மன்னார்
மாவட்டம்: மன்னார்
வீரப்பிறப்பு: 02.05.1966
வீரச்சாவு: 12.10.1985
நிகழ்வு: மன்னார் உயிலங்குளத்தில் சிறிலங்கா படையினரின் சுற்றிவளைப்பின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com