வீரவேங்கை அகவிழி
இராசேந்திரம் புஸ்பராணி
மடுமுகாம், மன்னார்
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: அகவிழி
இயற்பெயர்: இராசேந்திரம் புஸ்பராணி
பால்: பெண்
ஊர்: மடுமுகாம், மன்னார்
மாவட்டம்: மன்னார்
வீரப்பிறப்பு: 01.01.1981
வீரச்சாவு: 13.02.1999
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவு மாமடுப்பகுதியில் சிறிலங்கா படையினரின் குறிசூட்டுத் தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: பண்டிவிரிச்சான்
மேலதிக விபரம்: பண்டிவிரிச்சான் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com