2ம் லெப்டினன்ட் குணாளன்
இராஜசிங்கம் துஸ்யந்தகுமார்
நெளுக்குளம், வவுனியா
 
 
 
 
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: குணாளன்
இயற்பெயர்: இராஜசிங்கம் துஸ்யந்தகுமார்
பால்: ஆண்
ஊர்: நெளுக்குளம், வவுனியா
மாவட்டம்: வவுனியா
வீரப்பிறப்பு: 07.04.1981
வீரச்சாவு: 13.01.1998
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவு நெட்டாங்கண்டலில் கிபீர் வானூர்தி மேற்கொண்ட குண்டு வீச்சில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: ஈச்சங்குளம்
மேலதிக விபரம்: ஈச்சங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com