வீரவேங்கை அருந்திரன்
தனராஜ் சிறீஆனந்
கிரான், மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: அருந்திரன்
இயற்பெயர்: தனராஜ் சிறீஆனந்
பால்: ஆண்
ஊர்: கிரான், மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 29.07.1977
வீரச்சாவு: 15.11.1997
நிகழ்வு: வவுனியா கனகராயன்குளத்தில் ஜெயசிக்குறு நடவடிக்கைக்கு எதிரான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com