வீரவேங்கை கேதா
கந்தப்போடி குணநாயகி
மகிழடித்தீவு, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: கேதா
இயற்பெயர்: கந்தப்போடி குணநாயகி
பால்: பெண்
ஊர்: மகிழடித்தீவு, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 01.05.1972
வீரச்சாவு: 13.10.1997
நிகழ்வு: வவுனியா பெரியமடுவில் ஜெயசிக்குறு நடவடிக்கை படையினரால் அமைக்கப்பட்டிருந்த படை முகாம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com