கப்டன் வதனி (முத்துநகை)
பர்னாந்து கிருஸ்துமேரி
பரப்பாங்கண்டல், மன்னார்
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: வதனி (முத்துநகை)
இயற்பெயர்: பர்னாந்து கிருஸ்துமேரி
பால்: பெண்
ஊர்: பரப்பாங்கண்டல், மன்னார்
மாவட்டம்: மன்னார்
வீரப்பிறப்பு: 10.12.1973
வீரச்சாவு: 13.10.1997
நிகழ்வு: வவுனியா சின்னடம்பனில் ஜெயசிக்குறு நடவடிக்கை படையினரால் அமைக்கப்பட்டிருந்த படைமுகாம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: ஆட்காட்டிவெளி
மேலதிக விபரம்: ஆட்காட்டிவெளி மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com