லெப்டினன்ட் திரவி
நிக்கிளாஸ் சகாயபாலன்
சவுக்கடி, பிள்ளையாரடி, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: திரவி
இயற்பெயர்: நிக்கிளாஸ் சகாயபாலன்
பால்: ஆண்
ஊர்: சவுக்கடி, பிள்ளையாரடி, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 25.11.1979
வீரச்சாவு: 13.09.1997
நிகழ்வு: வவுனியா புதூரில் ஜெயசிக்குறு நடவடிக்கைக்கு எதிரான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com